Obavijest o prestanku rada ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji

prestaje s radom 31. prosinca 2019. godine,

a poslovi koje je do sada obavljao ovaj Ured (osim poslova upravne inspekcije i sportske inspekcije te nadzora zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se nadalje obavljati u sklopu središnjih tijela državne uprave), povjeravaju se upravnim odjelima Vukovarsko-srijemske županije koji će ih bez prekida nastaviti obavljati od 1. siječnja 2020. godine.

www.vusz.hr